Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (objednávky a faktury), kdy na jedné straně je prodávající (Se srdcem s.r.o.) a na straně druhé je kupující (zákazník).

Obchodní podmínky jsou závazné pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) na stránkách www.sesrdcem.cz a jsou platné od 1.7.2021.

Kontaktní údaje obchodníka

Název/firma: Se srdcem s.r.o.
Sídlo: Kotojedská 2588/91, 76701 Kroměříž (prodejní sklad)
IČ: 06408982
DIČ: CZ06408982, plátce DPH od 27.9.2017,
Daňová registrace: registrován u Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, Kroměříž
Obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101928
Živnostenský rejstřík: společnost registrována u Městského úřadu v Kroměříži, datum doručení výpisu 6.9.2017
Kontakty:
Email: info@sesrdcem.cz, tel: 606719319
Prodejna, provozovna:
areál Octárna, Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž

Obecné informace o zboží a sortimentu e-shopu www.sesrdcem.cz

Internetový obchod www.sesrdcem.cz je primárně zaměřený na sortiment dárkového zboží a dekorativních předmětů a doplňků. V nabídce internetového obchodu jsou proto zejména veškeré druhy dárkového zboží, dekorací nejen pro domácnost a kanceláří, textilní dekorativní výrobky, porcelán, nádobí, svíčky a mnoho dalších příbuzných kategorií.

Vymezení pojmů

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel či obchodník, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a který je výše specifikován.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je výhradně fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na kupujícího spotřebitele se vztahuje zvýšená právní ochrana.

Informace o uzavření smlouvy

Kupující zvolí či vybere zboží na stránkách internetového obchodu www.sesrdcem.cz a toto zboží umístí do nákupního košíku pomocí tlačítka „Koupit“. Kupující volí jednotlivé druhy či varianty zboží (např. barvy či vzory) a počet kusů. Jakmile kupující dokončí svůj výběr zboží, přejde do nákupního košíku. V tomto se kupujícímu sčítají jednotlivé položky a kusy a nákupní košík internetového obchodu ukazuje celkový součet ceny nákupu. Dále nákupní košík obsahuje standardní cenu přepravného či dopravného včetně DPH. Kupující však v dalších krocích volí různé možnosti dopravy dle svého výběru, a to dle nabídek jednotlivých přepravních služeb a způsobu doručení. V závislosti na tomto zvoleném způsobu dodání zboží se cena dopravného může měnit. Kupující má vždy možnosti osobního odběru zboží v sídle nebo v provozovnách obchodníka, tedy bez nákladů na dopravu. Po provedení výběru způsobu dodání či dopravy zboží má kupující možnost volit dárkové balení zboží za poplatek, který je u této volby uveden. Pro platné uzavření smlouvy a odeslání objednávky je třeba, aby kupující potvrdil svým projevem souhlas s těmito obchodními podmínkami internetového obchodu www.sesrdcem.cz. Pokud kupující s těmito obchodními podmínkami nesouhlasí, je na něm, aby zcela svobodě nepokračoval v nákupu a objednávce zboží a aby internetové stránky obchodu opustil. Pokud kupující projeví souhlas těmito obchodními podmínkami a učiní tak výběrem políčka projevujícím souhlas s těmito podmínkami, pokračuje ke zvolení způsobu platby, kde následuje rekapitulace objednávky kupujícího. Způsoby platby se mohou lišit a mohou být zpoplatněny zejména poplatky jednotlivých bank či služeb. Platba bankovním převodem či platební kartou je zpravidla bez poplatků, platba na dobírku může být zpoplatněna, neboť doručovatel či dopravce musí od kupujícího hotovost vybrat, spravovat a následně obchodníkovi převést. Po zvolení způsobu platby má kupující přehled o celkové ceně objednávky včetně služeb souvisejících s dopravným a způsobem platby. K dokončení objednávky a uzavření smlouvy je třeba, aby kupující aktivním projevem vůle kliknul na políčko „objednat s povinností platby“.

Tím je objednávka dokončena a smlouva uzavřena a kupujícímu je internetovým obchodem odeslána informace o přijetí objednávky na kontaktní email kupujícího. V případě, kdy by po přijetí objednávky obchodníkem vyšlo najevo, že dodání zboží obchodníkem je spojeno s delší než obvyklou dobou nebo že zboží dodat nelze, informuje o tom obchodník ihned kupujícího, a to za účelem dohody o termínu dodání zboží, výměně či náhradě zboží či o zrušení smlouvy.

Informace o cenách a o ujednání podmínek obsahu smlouvy

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevných a písařských chyb. Ceny jsou vždy konečné včetně platné DPH. Ceny uvedené u výrobků či zboží však nezahrnují náklady na doručení či poštovné a přepravné. Ceny bez DPH nejsou u jednotlivých položek uvedeny a budou řádně rozepsány a rozúčtovány na faktuře či obdobném daňovém dokladu, který prodávající vystaví.

Informace o akceptovaných způsobech platby jsou uvedeny v Platebních a dodacích podmínkách zde. Prodávající neúčtuje žádné poplatky u všech způsobů bezhotovostních plateb. Prodávající účtuje poplatek za platbu na dobírku, a to ve výši dle Platebních a dodacích podmínek uvedených zde.

Přijetí nabídky s dodatkem, podmínkou nebo odchylkou není přijetím nabídky učiněné obchodníkem. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné či emailové formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doklady, účtenky, EET

Ke každé uzavřené objednávce, resp. smlouvě, jejímž předmětem je zaplacení kupní ceny zboží, vystaví obchodník vždy daňový doklad – fakturu, kterou zašle kupujícímu na kontaktní email ke dni expedice zboží, resp. předání zboží k přepravě kupujícímu.

Internetový obchod www.sesrdcem.cz vystavuje na každou objednávku kupujícímu fakturu automaticky. S ohledem na to jsou veškeré platby kupní ceny zboží mimo režim EET (elektronická evidence tržeb). Hradí-li kupující kupní cenu v hotovosti dobírkou nebo při osobním odběru, hradí tím vždy vystavenou fakturu a platba tudíž nepodléhá režimu EET.

Běžný nákup v provozovně - prodejně obchodníka, kdy k prodeji zboží nedochází na základě internetové objednávky v e-shopu, podléhá běžnému režimu EET a k hotovostním platbám v prodejně obchodníka se vždy vystavuje účtenka v režimu EET.  

Doručování a dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, zpravidla do 5 dnů, nejpozději má prodávající povinnost dodat zboží kupujícímu do 30 dnů od potvrzení objednávky, nedohodnou-li se strany jinak, a to s odkládací podmínkou zaplacení kupní ceny zboží některým z bezhotovostních způsobů platby. U některých položek zboží může být rovnou uvedena jiná lhůta k dodání. Zboží na dobírku dodá prodávající kupujícímu zpravidla nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, nejpozději do 30-ti dnů. V případě osobního odběru zboží kupujícím dodá prodávající zboží dle sjednaného data předání.

Je-li u zboží uvedena poznámka "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, za současného splnění podmínek dle předcházejícího odstavce těchto podmínek. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Kupujícímu se doporučuje, aby zboží zkontroloval bezprostředně po jeho převzetí. Případné vady zboží po jeho otevření či zjevné vady již jeho obalu, se doporučuje v maximální míře dokumentovat.

Platební a dodací podmínky - informace zde.

Nepřevezme-li kupující zboží při pokusu o jeho doručení některým z jím zvolených způsobů doručení a nepřevezme-li jej ani v úložní době, poruší tím svoji povinnost vyplývající z kupní smlouvy. Takovým porušením povinnosti vzniká prodávajícímu škoda odpovídající marně vynaloženým nákladům na dopravu a skladné. V takových případech je kupující povinen prodávajícímu zaplatit paušální poplatek na úhradu takových nákladů ve výši 135,- Kč (náklady na přepravné, náklady na zaúčtování plateb bankou apod.). Tento poplatek je prodávající oprávněn započítat na nárok kupujícího na vrácení již zaplacené kupní ceny. Nepřevzetím dodaného zboží v úložní lhůtě nebo odmítnutím převzetí zboží na dobírku, se objednávka a kupní smlouva ruší.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob dodání zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. V případě, že se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází ke zrušení smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího obchodníka o svém odstoupení od smlouvy informovat na kontaktních místech a údajích, zejména na adrese Se srdcem s.r.o, Kotojedská 2588/91, 76701 Kroměříž, nebo e-mailem: info@sesrdcem.cz, a to formou jednostranného právního jednání (doporučuje se forma například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, e-mailem či v krajním případě formou elektronické textové zprávy). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde, který je dále umístěn na stránkách prodávajícího. Použití vzoru není povinností kupujícího, za odstoupení od smlouvy bude považován i jakýkoli jiný projev vůle kupujícího, z nějž bude výkon tohoto práva zřejmý.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě tak, aby nejpozději poslední den této lhůty bylo odstoupení prokazatelně odesláno prodávajícímu. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen vrátit zakoupené zboží zpět prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení prodávajícímu, a to na adresu Se srdcem s.r.o, Kotojedská 2588/91, 76701 Kroměříž či osobně do výše označené provozovny. Pro přesnější identifikaci prodávající doporučuje kupujícímu přiložit kopii faktury. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i u zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem dohodnou.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich, nezávisle na skutečné volbě kupujícího. Nejpozději ve stejné lhůtě 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží se prodávajícímu vrací nikoli na dobírku, kompletní, nejlépe v původním obalu. Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Zboží, které svojí povahou není možné vrátit obchodníkovi, bude-li rozbaleno, např. z hygienických či jiných rozumných důvodů, a které kupující obdržel v zapečetěném obalu, musí být vráceno v původním, neporušeném či jinak zapečetěném původním obalu, jinak kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy (§1837 písm. g) občanského zákoníku).

Částku určenou k vrácení kupujícímu je prodávající oprávněn zadržet až do vrácení zboží prodávajícímu nebo až do prokázání jeho odeslání kupujícím.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kdy možnost odstoupení od smlouvy není

Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, zejména v případě smluv:

 • - o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který není spotřebitelem 

V případě, že kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.

Odstoupení prodávajícím a změna podmínek smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Práva a povinnosti z vadného plnění a reklamace

Jakost při převzetí

Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost a provedení neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům či zboží odporuje právním předpisům a závazným normám), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující je oprávněn reklamovat i životnost, funkčnost a bezpečnost zboží tak, aby tyto odpovídaly běžným vlastnostem zboží stejného druhu.

Není-li oprava nebo výměna vadného zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Vyskytne-li se u kupujícího spotřebitele vada na zboží během šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo že takovou vadu sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z následných vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím podnikatel, sjednává se záruční doba v délce 6 měsíců.

V uvedených lhůtách je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • - odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • - bezplatné odstranění vady opravou;
 • - přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • - vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), je kupující oprávněn uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Po odstranění vady prodávajícím neběží nová záruční doba, a to ani ve vztahu k odstraněné vadě na věci nebo její součásti.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku zboží či výskytu vady. Doporučuje se uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky emailem či datovou schránkou. Reklamaci však lze uplatit i jinou vhodnou formou, např. ústně či telefonicky. Reklamaci je obchodník povinen přijmout i na kterékoli provozovně či v sídle obchodníka. Kupující při reklamaci uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení zde: Uplatnění reklamace (reklamační list).

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jen v rozsahu původní sjednané záruční doby. Nová záruční doba na vyměněné zboží nebo jeho část neběží. Po dobu vyřízení reklamace se záruční doba přerušuje.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Zasláním elektronické či emailové objednávky zboží z internetového obchodu www.sesrdcem.cz uděluje kupující současně souhlas s tím, aby byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány osobní údaje poskytnuté kupujícím, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), a to za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být na vyžádání informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně kdykoli písemně či emailem vyslovit nesouhlas s jejich uchováním a zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kupujícím udělen taktéž pro další, vlastní marketingovou podporu internetového obchodu www.sesrdcem.cz, a to pro zasílání budoucích obchodních nabídek, newsletterů, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emailové nabídky. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Kupující je oprávněn kdykoli prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení a že ruší souhlas s uchování a zpracováním jeho osobních údajů, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy či na jinou kontaktní adresu prodávajícího, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Obchodník uchovává pro účely naplnění smluvního vztahu s kupujícím jméno a příjmení, případně firmu a obchodní jméno, adresu bydliště či místa podnikání kupujícího, adresu sídla či místa podnikání u podnikatelů a právnických osob a IČ, email či telefonní kontakt.

Údaje o kupujícím jsou zpracovávány a uchovány za účelem:

 • - ztotožnění osoby kupujícího,
 • - poskytování informací o průběhu vyřízení objednávky a naplnění smluvního vztahu,
 • - poskytování informací o novinkách a prodejních artiklech internetového obchodu,
 • - uchování evidence související s objednávkami, dodávkami a prodejem zboží v internetovém obchodu www.sesrdcem.cz,
 • - vyřízení reklamací a práva z vadného plnění.

Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami současně uděluje souhlas, aby jeho osobní a kontaktní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování a je srozuměn se svým právem:

 • - mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • - požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • - výmazu osobních údajů bez odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • - na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • - na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • - odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, a to jakoukoli písemnou formou či elektronickou formou na email info@sesrdcem.cz.
 • - podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Ostatní ujednání

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Dárky

Dojde-li k využití práva kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího obchodníka. Představují však pouze jeho zkušeností a znalosti, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Komunikace a závěrečná ustanovení

V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a bydliště či sídlo kupujícího uvedené v objednávce. Jakákoli komunikace s internetovým obchodem www.sesrdcem.cz není nikterak zpoplatněna ani účtována. Náklady na telefonní poplatky či elektronická sdělení jsou zpoplatněny jen dle podmínek kupujícího s poskytovatelem jeho služby.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy.

Smlouva uzavřená nákupem v internetovém obchodě www.sesrdcem.cz a otázky související s ní se řídí českým právem a českým právním řádem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Předchozí obchodní podmínky

Předchozí znění obchodních podmínek platných do 30.6.2021 naleznete zde


Nahoru