Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (objednávky a faktury), kdy na jedné straně je prodávající (Se srdcem s.r.o.) a na straně druhé je kupující (zákazník).

Obchodní podmínky jsou závazné pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.sesrdcem.cz a jsou platné od 1.12.2017.

Kontaktní údaje obchodníka

Název: Se srdcem s.r.o.
Sídlo: Kotojedská 2588/91, 76701 Kroměříž
IČ: 06408982
DIČ: CZ06408982
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101928

Email: info@sesrdcem.cz

Vymezení pojmů

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel či obchodník, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je výhradně fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na kupujícího spotřebitele se vztahuje zvýšená právní ochrana.

Informace o cenách a o ujednání podmínek obsahu smlouvy

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevných a písařských chyb. Ceny jsou vždy konečné včetně platné DPH. Ceny uvedené u výrobků či zboží však nezahrnují náklady na doručení či poštovné a přepravné. Ceny bez DPH nejsou u jednotlivých položek uvedeny a budou řádně rozepsány a rozúčtovány na faktuře či obdobném daňovém dokladu, který prodávající vystaví.

Informace o akceptovaných způsobech platby jsou uvedeny v Platebních a dodacích podmínkách. Prodávající neúčtuje žádné poplatky u všech způsobů bezhotovostních plateb. Prodávající účtuje poplatek za platbu na dobírku, a to ve výši dle Platebních a dodacích podmínek uvedených zde.

Přijetí nabídky s dodatkem, podmínkou nebo odchylkou není přijetím nabídky učiněné obchodníkem. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné či emailové formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování a dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, za současného splnění podmínky zaplacení kupní ceny zboží některým z bezhotovostních způsobů platby, pokud u jednotlivých položek zboží neuvádí prodávající jinou lhůtu k dodání. Zboží na dobírku dodá prodávající kupujícímu nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky. V případě osobního odběru zboží kupujícím dodá prodávající zboží dle sjednaného data předání.

Je-li u zboží uvedena poznámka "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, za současného splnění podmínek dle předcházejícího odstavce těchto podmínek. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Kupujícímu se doporučuje, aby zboží zkontroloval bezprostředně po jeho převzetí. Případné vady zboží po jeho otevření či zjevné vady již jeho obalu, se doporučuje v maximální míře dokumentovat.

Doklady vztahující se k vyúčtování ceny zboží, zejména daňový doklad odešle prodávající kupujícímu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v elektronické objednávce, a to ihned po převzetí zboží kupujícím, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím. Požádá-li kupující spotřebitel ve své objednávce o zaslání daňového dokladu v písemné podobě, zašle prodávající kupujícímu spotřebiteli takový daňový doklad spolu se zbožím.

Platební a dodací podmínky k nahládnutí zde.

Nepřevezme-li kupující zboží při pokusu o jeho doručení některým z jím zvolených způsobů doručení a nepřevezme-li jej ani v úložní době, poruší tím svoji povinnost vyplývající z kupní smlouvy. Takovým porušením povinnosti vzniká prodávajícímu škoda odpovídající marně vynaloženým nákladům na dopravu a skladné. V takových případech je kupující povinen prodávajícímu zaplatit paušální poplatek na úhradu takových nákladů ve výši 135,- Kč (náklady na přepravné, náklady na zaúčtování plateb bankou apod.). Tento poplatek je prodávající oprávněn započítat na nárok kupujícího na vrácení již zaplacené kupní ceny. Nepřevzetím dodaného zboží v úložní lhůtě nebo odmítnutím převzetí zboží na dobírku, se objednávka a kupní smlouva ruší.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob dodání zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. V případě, že se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází ke zrušení kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat na adrese Se srdcem s.r.o, Kotojedská 2588/91, 76701 Kroměříž, nebo e-mailem: info@sesrdcem.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde, který je dále umístěn na stránkách prodávajícího. Použití vzoru není povinností kupujícího.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě tak, aby nejpozději poslední den této lhůty bylo odstoupení prokazatelně odesláno prodávajícímu. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen vrátit zakoupené zboží zpět prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení prodávajícímu, a to na adresu Se srdcem s.r.o, Kotojedská 2588/91, 76701 Kroměříž. Pro přesnější identifikaci prodávající doporučuje kupujícímu přiložit kopii faktury. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i u zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem dohodnou.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich, nezávisle na skutečné volbě kupujícího. Nejpozději ve stejné lhůtě 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží se prodávajícímu vrací nikoli na dobírku, kompletní, nejlépe v původním obalu. Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Částku určenou k vrácení kupujícímu je prodávající oprávněn zadržet až do vrácení zboží prodávajícímu nebo až do prokázání jeho odeslání kupujícím.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kdy možnost odstoupení od smlouvy není

Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který není spotřebitelem 

V případě, že kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.

Odstoupení prodávajícím a změna podmínek smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Není-li oprava nebo výměna vadného zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Vyskytne-li se u kupujícího spotřebitele vada na zboží během šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo že takovou vadu sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z následných vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu, je-li kupujícím spotřebitel. Je-li kupujícím podnikatel, sjednává se záruční doba v délce 6 měsíců.

V uvedených lhůtách je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), je kupující oprávněn uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Po odstranění vady prodávajícím neběží nová záruční doba, a to ani ve vztahu k odstraněné vadě na věci nebo její součásti.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku zboží či výskytu vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jen v rozsahu původní sjednané záruční doby. Nová záruční doba na vyměněné zboží nebo jeho část neběží. Po dobu vyřízení reklamace se záruční doba přerušuje.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Ochrana osobních údajů

Zasláním elektronické či emailové objednávky zboží z internetového obchodu www.sesrdcem.cz uděluje kupující současně souhlas s tím, aby byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány osobní údaje poskytnuté kupujícím, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být na vyžádání informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně kdykoli písemně či emailem vyslovit nesouhlas s jejich uchováním a zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kupujícím udělen taktéž pro další, vlastní marketingovou podporu internetového obchodu www.sesrdcem.cz, a to pro zasílání budoucích obchodních nabídek, newsletterů, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emailové nabídky. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Kupující je oprávněn kdykoli prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení a že ruší souhlas s uchování a zpracováním jeho osobních údajů, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

  

Ostatní ujednání

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Dárky

Dojde-li k využití práva kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho zkušeností a znalosti, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a bydliště či sídlo kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy.

Smlouva uzavřená nákupem v internetovém obchodě www.sesrdcem.cz a otázky související s ní se řídí českým právem a českým právním řádem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Nahoru