INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  pro zákazníky a obchodní partnery  e-shopu www.sesrdcem.cz a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

V souvislosti s učiněním objednávky a zakoupením zboží v e-shopu www.sesrdcem.cz jsem dobrovolně poskytl/a svoje osobní a kontaktní údaje společnosti Se srdcem s.r.o. (dále jen „Správce“), a jsem informován/a, že:

Správce je oprávněn zpracovávat moje osobní a kontaktní údaje, a to konkrétně:

 1. jméno a příjmení, případně firmu a obchodní jméno,
 2. adresu bydliště,
 3. adresu sídla či místa podnikání u podnikatelů a právnických osob a IČ,
 4. email či telefonní kontakt.
Souhlasím, aby na základě Nařízení zpracoval Správce moje uvedené údaje.

Veškeré osobní a kontaktní údaje jsou Správcem zpracovávány za účelem:

 • uchování evidence související s objednávkami, smlouvami, dodávkami a prodejem zboží společností Se srdcem s.r.o a e-shopu www.sesrdcem.cz;
 • poskytování informací o prodejních a tematických akcích, dle sortimentu e-shopu,
 • poskytování informací o novinkách a prodejních artiklech e-shopu www.sesrdcem.cz,
 • zasílání obchodních sdělení, newsletterů, aktualit a akcí, spojených s prodejem sortimentu www.sesrdcem.cz a s činností společnosti Se srdcem s.r.o.  
Jsem informován/a/ a souhlasím, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány do odvolání mého souhlasu se zpracováním a uchováním těchto údajů.

Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům:

 • Pracovníkům IT služeb a spravujícím web www.sesrdcem.cz a sociální sítě e-shopu a společnosti Se srdcem s.r.o.,
 • Pracovníkům obchodního a marketingového úseku společnosti Se srdcem s.r.o., provozující e-shop www.sesrdcem.cz,
 • Pracovníkům účtárny a pracovníkům zpracujícím fakturaci společnosti Se srdcem s.r.o.,
 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři pro případ sporu o oprávnění zpracování osobních údajů nebo pro případ jiného sporu se společností Se srdcem s.r.o.
Souhlasím, aby Správce předal výše uvedené údaje těmto uvedeným Zpracovatelům.

 Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text této informace a tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s nimi. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem nebo formou aktivního projevu vůle elektronickou formou a akceptací při internetové objednávce a poskytuji společnosti Se srdcem s.r.o. dobrovolně svoje výše uvedené osobní a kontaktní údaje.

Nahoru